about icon-addNote android4 Answer apple4 icon-appStoreEN icon-appStoreES icon-appStorePT icon-appStoreRU Imported Layers Copy 7 icon-arrow-spined icon-ask icon-attention icon-bubble-blue icon-bubble-red ButtonError ButtonLoader ButtonOk icon-cake icon-camera icon-card-add icon-card-calendar icon-card-remove icon-card-sort chrome-extension-ru chrome-extension-es-mx chrome-extension-pt-br chrome-extension-ru comment comment icon-cop-cut icon-cop-star Cross Dislike icon-editPen icon-entrance icon-errorBig facebook flag flag_vector icon-globe icon-googlePlayEN icon-googlePlayRU icon-greyLoader icon-cake Heart 4EB021E9-B441-4209-A542-9E882D3252DE Created with sketchtool. Info Kebab icon-lamp icon-lampBig icon-learnHat icon-learning-hat Dislike Loup Loup icon-more icon-note icon-notifications icon-pen Pencil icon-play icon-plus-light icon-plus icon-rosie-cut Rune scrollUp Share-icon Shevron-Down Shevron Left Shevron Right sound sound1 sound2 sound3 sound4 sound2 icon-star Swap icon-translate Trash icon-tutor-ellipsis icon-tutor-flip Tutor folder icon icon-tutor-learned icon-twoWayArrow Mezhdunarodny_logotip_VK vk icon-word pen_icon Logo Logo Logo
без примеровНайдено в 1 словаре

Англо-украинский словарь
 • За основу словаря взят и переработа Большой толковый словарь современного украинского языка. Английскими источниками служили самые современные издания (более 30 словарей) Webster's, Oxford, The Random house dictionaries и двуязычные отраслевые словари.

to

 1. [tu:]

  adv

  вказує на

  1. доведення до потрібного стану або положення, передається дієслівними приставками при-, за-

  2. початок дії за

  3. приведення в свідомість або повернення до свідомості

  4. певний напрям

 2. ['tu:,tʊ,tə]

  prep

  1. у просторовому значенні вказує на: напрям до, в, на

  2. вказувати на особу, рідше предмет, до якого направлена дія до, перед; часто передається дав. відмінком

  3. вказує на об'єкт висловлювання в, про, на або додаткова пропозиція

  4. вказує на межу або ступінь до

  5. вказує на перехід до іншої теми в розмові, до іншого заняття до

  6. вказує на ціль, мету на, до, для, з ціллю

  7. = toady I 2

  8. ласк. іст. дитинка, жабеня

Примеры из текстов

ABBYY reserves all rights not expressly granted to you in this EULA.
Компанія ABBYY зберігає за собою всі права, які не надані явним чином цим Ліцензійним договором.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
All ABBYY Lingvo x3 dictionaries belong to either of the two groups: locally installed and online dictionaries, depending on the location of the dictionary file.
Усі словники в ABBYY Lingvo x3 поділяються на дві групи: локальні та онлайн-словники, в залежності від місця розташування файлу словника.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
These characters are difficult to separate because they are "glued" during printing.
Ці символи важко розділити, оскільки вони об’єднуються під час друку.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Go to the previous Help topic
Перейти до попередньої теми довідки
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
Listen to word pronunciation to improve your speaking skills.
Прослуховуйте вимову слів, щоб поліпшити навички розмовної мови.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Click Add to place the selected word into the dictionary.
Якщо натиснути кнопку Додати, виділене слово буде додано до словника.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
In order to move to the next (previous) field:
Для того, щоб перейти до наступного (попереднього) поля:
Features of ABBYY FormFillerМожливості ABBYY FormFiller
жливості ABBYY FormFiller
Можливості ABBYY FormFille
© ABBYY
atures of ABBYY FormFiller
Features of ABBYY FormFille
© ABBYY
A list of phrasebook sections will be displayed. Each section contains phrases corresponding to a certain topic.
З'явиться перелік розділів розмовника. Кожен розділ містить фрази окремої тематики.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
The foregoing limitations and exclusions apply to the extent permitted by applicable law in your jurisdiction.
Перелічені вище обмеження та винятки діють у тій мірі, до якої це дозволено застосовним законодавством.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Working with ABBYY FineReader Documents Provides information on how to open, delete, and close an ABBYY FineReader document, how to add images to a document, and how to save a document or document options.
Робота з документами ABBYY FineReader Відомості про відкриття, видалення та закриття документа ABBYY FineReader, про додавання зображень до документа та збереження документа або параметрів документа.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If you create a link to a card, the headword of which contains an unsorted part, you can refer to any of the respective headword variants.
Якщо посилання на іншу картку робиться через її заголовок, що містить необов'язкову частину, у дужках може стояти кожний з варіантів заголовка.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
There are several ways to start ABBYY Hot Folder & Scheduling:
Щоб запустити засіб «ABBYY Hot Folder & Scheduling», виконайте одну з таких дій.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
If the Correct image skew option was disabled when the image was scanned, do the following to correct the skew:
Якщо під час сканування зображення параметр Виправляти викривлення був неактивним, для виправлення викривлення виконайте такі дії:
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY
When you add user dictionaries of older ABBYY Lingvo versions, they will be converted automatically to work with ABBYY Lingvo x3.
Під час підключення словників користувача попередніх версій ABBYY Lingvo вони будуть автоматично сконвертовані для роботи з ABBYY Lingvo x3.
ABBYY Lingvo x3ABBYY Lingvo x3
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
BYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo x
© ABBYY
Click OK to accept the changes and close the dialog box.
Натисніть кнопку OK, щоб прийняти зміни та закрити діалогове вікно.
Introducing ABBYY FineReaderЗагальні відомості про ABBYY FineReader
гальні відомості про ABBYY FineReader
Загальні відомості про ABBYY FineReade
© ABBYY
troducing ABBYY FineReader
Introducing ABBYY FineReade
© ABBYY

Добавить в мой словарь

to1/12
tuНаречиевказує на

Переводы пользователей

Пока нет переводов этого текста.
Будьте первым, кто переведёт его!

Словосочетания

to comb the forest
прочісувати ліс
compared to
у порівнянні з
The rest is down to experience.
Все інше прийде з досвідом.
to restore to normal operating conditions
для відновлення нормальних умов експлуатації
subject to
що піддається
to make out
пристрасно цілуватися ( з язиком)
related to
пов’язаний з
run contrary to
суперечити
to be part and parcel
бути невід'ємною частиною
to congratulate
ґратулювати
to improve
покращувати
to keep house
господарити
to manage or administer an estate
господарити
to get to know
познайомитися
down-to-earh
приземлений